Huisregels

Gedragsprotocol Elburger Sport Club (ESC)

Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te laten verlopen. Belangrijk is dus dat de regels duidelijk en bekend zijn en dat ze worden nageleefd. Bij ESC hechten we aan de regels. Niet om de regels zelf maar om het doel erachter. Sportiviteit, plezier en respect zijn de kernbegrippen die we met onze regels nastreven. Bij een teamsport ben je afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Dit geldt in het veld maar zeker ook daarbuiten. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook voor elkaar. ESC heeft daarom een gedragsprotocol. Een gedragsprotocol is geen vrijblijvende notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.

Er is géén sportparkpolitie. Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen dat de regels worden nageleefd. Spreek elkaar erop aan als regels worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct en met een positieve houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een bestuurslid in. Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden door de leider/ trainer/ jeugdcoördinator of manager jeugdvoetbal. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering van het sportpark.

Uitgangspunten: Lid zijn van ESC is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder actief lid levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en naar mogelijkheden. Leden van ESC tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de sportaccommodaties, worden opgevolgd. Leden van ESC praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren. Het bestuur, de leiders, de trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden en voor elkaar. De leden van ESC behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om. Pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen ESC niet getolereerd.

Regels

 1. Afval: Afval op het sportcomplex dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Het is een kleine moeite met elkaar het sportpark schoon te houden.
 2. Alcohol/Drugs: Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. Spelers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven. Beschonken mensen kan de toegang tot het sportpark worden ontzegd. Op zaterdag wordt er vanaf 13.00 uur alcoholhoudende drank geschonken. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. Van leden wordt verwacht geen soft-/harddrugs mee te nemen en/of te gebruiken op het sportpark. Sanctie: verwijdering van het sportpark.
 3. Kantine: De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen. Respecteer onze kantine en die van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier rustig wat genuttigd worden. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Gedraag u behoorlijk, vooral ook naar de keuken- of bar medewerker. Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Bij wangedrag kan het kantinepersoneel iemand uit de kantine verwijderen.
 4. Contributie: Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen volgt uitsluiting van de training en de wedstrijden.
 5. Diefstal: Diefstal moet gemeld worden bij het (jeugd)bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur voor het treffen van sancties. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging ESC kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Fietsenstalling: Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden.
 7. Gele en/of rode kaarten en boetes: Boetes, voortgekomen uit gele en/of rode kaarten, worden door de speler zelf betaald. Boetes, gegeven aan een team wegens staken door schuld, worden door het team betaald. Wanneer boetes niet betaald worden, volgt schorsing totdat aan de is schuld voldaan.
 8. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld bij het beheer. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gastheer/vrouw. Hier kan men op wedstrijddagen en trainingen terecht voor verloren voorwerpen en kleding.
 9. Geweld en misdragingen:  Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld aan de betreffende jeugdcoördinator/ bestuurslid. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties opgelegd worden.
 10. Kleedkamers: Houd de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gedaan worden. Bij de jeugd is het verplicht dat één van de beide trainers/leiders in de kleedkamer blijft totdat de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer schoon is. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 11. Meningsverschillen: Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen, materiaal enz.), worden aan leid(st)ers, trainers of in het uiterste geval aan de jeugdcoördinatoren voorgelegd.
 12. Parkeerplaats: Auto’s dienen op de parkeerplaats binnen de vakken te worden geparkeerd. En wel zodanig dat ook een ander er nog bij kan of weg kan.
 13. Persoonlijke bezittingen: Laat waardevolle spullen, zoals geld, horloges en mobiele telefoons, nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er of in de ontvangstkamer met de kluisjes.. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor dat uw kind niet zijn duurste schoenen e.d. meeneemt naar de voetbal.
 14. Roken: Op ons sportpark is roken niet toegestaan.
 15. Scheidsrechters: Weet dat de scheidsrechter of via de KNVB of via de club wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden. Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt, kan de scheidsrechter dat ook overkomen. Leiders van alle teams hebben de bevoegdheid ook zelf in te grijpen bij misdragingen door eigen spelers.
 16. Schorsing: Een door de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.
 17. Supporters: Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders/verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig de kinderen aan op een positieve manier. Het is voor toeschouwers van E en F teams verboden op de middellijn (van het totale veld) te staan. Dit om overbelasting van het veld te voorkomen.
 18. Taalgebruik: Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er correct en beheerst op aan als het gebeurt.
 19. Trainingen: Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: de training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is het tijdstip waarop iedereen op het veld aanwezig is en niet het tijdstip waarop je in de kleedkamer moet zijn. Dat geldt voor het gehele team, zowel spelers als trainer. Na de training is het verplicht om te douchen (kan ook thuis). Hierbij wordt het dragen van badslippers geadviseerd om voetschimmel e.d. te voorkomen. Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals aangegeven op het schema.
 20. Vandalisme: Vandalisme komt helaas ook bij ESC voor. Regelmatig worden er spullen ontvreemd en/of vernield. De toegebrachte schade zal hoe dan ook op de daders verhaald worden, of dit nu bij ESC of bij een andere vereniging gebeurt. De dader zal geschorst of geroyeerd worden. Ziet u iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar erop aan of meld dit bij een (jeugd)bestuurslid.
 21. Vergaderingen: Zorg ervoor altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van een vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn. Denk aan tijdig afmelden bij verhindering.
 22. Wedstrijden: Voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels: Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om in een ander team te spelen. Het dragen van scheenbeschermers bij de voetbal is verplicht. Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd: volg de instructies die je van de leid(st)er/trainer hebt gekregen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd. Voor een thuiswedstrijd is dat een half uur voor aanvang. Per team kunnen er andere afspraken gemaakt worden. Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures. Na de wedstrijd is het verplicht om te douchen. Hierbij wordt het gebruik van badslippers geadviseerd om voetschimmel e.d. te voorkomen. Na de wedstrijd wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De leider ziet hierop toe. Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals aangegeven op het schema.

Nawoord: Dit gedragsprotocol is een theoretisch document met mooie woorden en vooral veel goede bedoelingen. Het geeft in elk geval duidelijk aan waar we als vereniging voor willen staan. De uitvoering in de praktijk is een zaak van ons allen en dus niet een taak van alleen bestuursleden en /of een aantal vrijwilligers. Help mee om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Coach elkaar hierin op een positieve manier om zodoende van ESC een sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging te maken en te houden.