Missie & visie

In de ledenvergadering van 5 oktober jl. heeft het bestuur aangekondigd om het beleid van de vereniging op een transparante wijze te willen delen met haar leden. Het huidige en toekomstige beleid zal vormgegeven worden binnen bepaalde kaders. Om deze kaders duidelijk te kunnen vormen heeft het bestuur een klankbordgroep ingesteld om mee te denken over de missie van onze vereniging. Inmiddels heeft de klankbordgroep haar advies uitgebracht. Het bestuur en de klankbordgroep hebben duidelijk hetzelfde beeld van de vereniging.

Het bestuur heeft inmiddels ook haar visie gevormd over hoe wij met ons beleid willen bijdragen aan deze missie.  Deze visie geeft richting aan het beleid van onze vereniging voor nu en in de toekomst.

Met het formuleren van een duidelijke missie en visie kunnen we gerichter werken aan de ontwikkeling van onze vereniging. Tijdens de aankomende ledenvergadering zal een nadere toelichting gegeven worden op de missie en de visie. Mocht u of jij al eerder vragen of opmerkingen hebben over de missie en de visie, dan nodigen wij u of jou van harte uit om contact op te nemen met het bestuur. U kunt daarvoor contact opnemen met Jaap van der Beek ([email protected]) of Igor Steert ([email protected]).

Missie:
De Elburger Sport Club is een voetbalvereniging waar een ieder zich thuis voelt, plezier heeft en wordt uitgedaagd tot het leveren van maximale prestaties.

Visie:
De Elburger Sport Club is een voetbalvereniging die zich richt op faciliteren van plezier en prestaties voor haar leden, vrijwilligers en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. De vereniging heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en geeft daar, binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden, op een passende wijze gevolg aan. De Elburger Sport Club maakt geen onderscheid tussen vrouwen en mannen, jong en oud en ook niet op basis van overtuiging of afkomst.

De Elburger Sport Club drijft op de inzet van haar leden en vrijwilligers. Het lidmaatschap van de vereniging is daarom niet vrijblijvend, maar er wordt actief een beroep gedaan op de leden en vrijwilligers om de taken binnen de vereniging te vervullen om zo de vereniging levend te houden en te laten groeien. De vereniging kan, naast de inzet van haar leden, ook niet zonder een gezonde financiële huishouding die de vereniging in staat stelt om haar visie waar te kunnen maken. Dit doen we door te streven naar een beperkt begrotingsoverschot, dat ons in staat stelt om de groei te faciliteren en/of tegenvallers op te kunnen vangen. Hierbij houden we ook rekening met toekomstige uitgaven ten behoeve van onze accommodatie.

De Elburger Sport Club richt zich in haar voetbalvisie op zowel recreatieve als prestatieve leden en teams. Voor de teams die zich richten op prestaties wordt ernaar gestreefd om te spelen op een zo hoog mogelijk niveau met een herkenbare speelstijl. Het streven naar een zo hoog mogelijk niveau kan wel beperkt worden als de belangen van de vereniging als geheel daarom vragen. Voor het eerste elftal geldt daarbij dat gestreefd wordt naar een selectie met hoofdzakelijk zelf opgeleide spelers. Daarbij geldt de beperking dat de vereniging uit principe haar spelers niet wil betalen. Voor de recreatieve teams wordt gestreefd naar een ondersteuning op een niveau dat passend is bij het niveau waarop het team actief is. De jeugdleden in de recreatieve teams worden daarbij technisch ondersteund in hun voetbalontwikkeling ongeacht het niveau waarop de leden spelen.

Om deze visie voor onze voetbalvereniging waar te kunnen maken streeft de Elburger Sport Club naar een accommodatie die past bij de omvang van de vereniging en die daarbij qua uitstraling en functies mee kan groeien met de eisen van de tijd. Het huidige niveau van onze accommodatie zal gehandhaafd worden. Onze accommodatie dient daarbij breed ingezet te worden. Dit doen we om de mogelijkheden van de accommodatie maximaal te benutten en daarmee de financiële huishouding van de vereniging te ondersteunen. Het verduurzamen van de accommodatie is belangrijk maar geen doel op zich. De vereniging zoekt naar manieren waarbij verduurzaming hand in hand kan gaan met een voordeel voor de vereniging. Bij reguliere vervangingsinvesteringen overwegen wij telkens een duurzaam alternatief.

Een essentieel onderdeel van een financieel gezonde vereniging is een mooie en groeiende groep aan lokale en regionale sponsoren. De vereniging wil die groep sponsoren langjarig aan haar binden. De vereniging realiseert zich dat sponsoring voor een deel voortkomt uit vrijgevigheid naar de vereniging en haar leden, maar ook dat de ontwikkeling van het netwerk en de uitstraling van de sponsor veel aandacht verdient. De groeiende sponsorinkomsten worden gebruikt om de sportieve ambities van de vereniging te financieren.

Het smeermiddel binnen een vereniging is een goede communicatie. De communicatie met onze leden verloopt via diverse kanalen waarbij de communicatie telkens wordt ingezet om de leden op een positieve manier met elkaar te verbinden. In het kader van PR communiceert de vereniging op een aantrekkelijke en toegankelijke wijze om zo een positieve sfeer rondom onze vereniging te creëren.